Školní poradenské pracoviště

Konzultace po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky na tel.: 547 381 221.

Výchovná poradkyně

 

Mgr. Klára Višinková
kontakt: visinkova@zspavlovska.cz
 • poradenství a informační činnost v oblasti vzdělávání a profesní dráhy, informace k přijímacímu řízení na SŠ, o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb
 • vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní pozornost
 • příprava podmínek pro inkluzi, koordinace tvorby individuálních vzdělávacích plánů na 1. a 2. stupni
 • řešení výchovných potíží (záškoláctví, školní neúspěšnost, …)
 • iniciace schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP
 • koordinování spolupráce s pomáhajícími organizacemi, zprostředkovává schůzky a případové konference

 

Speciální pedagožka

Mgr. Petra Zezulková
kontakt: zezulkova@zspavlovska.cz

 • zajišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb
 • zajištění péče o žáky v inkluzi, evidence a administrace Individuálních vzdělávacích plánů, osobních plánů rozvoje
 • poradenství učitelům a rodičům v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)
 • vedení reedukačních hodin
 • individuální péče o žáky
 • vedení evidence doporučení z odborných pracovišť (pedagogicko-psychologické poradny, speciální poradenská centra atd.)
 • konzultace rodičům v oblasti SVP
 • spolupráce s odbornými pracovišti (pedagogicko-psychologické poradny, speciální poradenská centra atd.)
 • iniciace schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP

 

Školní metodik prevence

Mgr. Simona Hanousková

 • poradenství a informační činnost v oblasti prevence sociálně-patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana, …) pro učitele, rodiče, žáky
 • organizace, zajišťování preventivních programů pro třídní kolektivy
 • řešení problematiky kouření, alkoholu, drog, šikany, …
 • spolupráce s odbornými pracovišti (pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče atd.)
 • iniciace schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP

 

Školní psycholožka

Mgr. Denisa Fialová

kontakt: fialova.denisa@zspavlovska.cz

 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole na zakázku vedení školy
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče (od 1. 2. 2022):
Čtvrtek: 9:00-16:00
Pátek: 9:00-14:30

V jiném termínu po předchozí domluvě.

 

Další dokumenty

Pravidla používání internetu   Pravidla používání internetu pro žáky i rodiče (pdf, 43 kB)

 

Kam po škole?

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech – www.infoabsolvent.cz

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

 • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
 • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
 • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
 • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

 • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
 • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
 • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

 

Další tematické odkazy

Odkaz do nového okna www.neflakamse.cz
Odkaz do nového okna Přijímací zkoušky na střední školy – nejčastější dotazy
Odkaz do nového okna Střední školy v Jihomoravském kraji
Odkaz do nového okna Vzdělávání a trh práce
Odkaz do nového okna Integrovaný systém typových pozic