Projekt Sokrates probíhal na naší škole v letech 2003 až 2006. V prvních dvou letech v něm byly zapojeny školy ze šesti států – z České republiky, Rakouska, Polska, Itálie, Španělska a Švédska, v posledním roce školy ze čtyř států – z České republiky, Rakouska, Polska a Itálie. Téma projektu bylo Overcoming Borders, tj. Překračování hranic. Nejednalo se však o překonávání hranic států, nýbrž o překonávání bariér v lidech samotných.

Jak naše práce probíhala?

V prvním roce projektu jsme se zabývali překračováním hranic mezi národy, národnostními skupinami, národnostními menšinami. Děti se učily o tom, co je migrace, diskriminace, rasismus; také to, jak jsou jednotlivé národy a národnostní menšiny u různých národů přijímány. Dále také vytvářely rodokmeny, zjišťovaly, jaké mají předky, odkud tito lidé pocházeli a jaké byly jejich osudy. Výstupem projektu za první rok byl film o životě cizinců, kteří žijí v naší zemi. Děti se setkaly s lidmi z Indie, Ukrajiny, Rumunska, Nizozemí, Itálie atd. V tomto roce dostaly čtyři žákyně možnost vycestovat do zahraničí. Na podzim se dvě dívky zúčastnily pracovního setkání ve Španělsku, na jaře další dvě dívky odjely prezentovat výstup projektu do Švédska.

V druhém roce projektu se téma modifikovalo na překračování hranic mezi muži a ženami. V tomto roce se projekt rozvinul do většiny předmětů, na tomto tématu jsme pracovali mimo jiné například v českém jazyce a literatuře, v anglickém a německém jazyce, v dějepisu, zeměpisu, společenskovědním semináři, výtvarné výchově, pracovních činnostech, v občanské, rodinné výchově atd. Výstupem projektu pro tento rok byla výstava žákovských prací ve vestibulu školy. Abychom tuto výstavu, nazvanou Muži a ženy očima dětí a puberťáků, mohli prezentovat na setkání zástupců všech zúčastněných zemí, vznikl elektronický katalog výstavy, ve kterém jsou nafocené ukázky vystavených prací s popisem a zadáním. I v tomto roce dostaly děti možnost cestovat; tentokrát se do zahraničí podívalo a znalost jazyka otestovalo šest žáků. Tři z nich se zúčastnili setkání ve Rakousku, další tři dívky prezentovaly výsledek projektu na setkání v Itálii.

V posledním roce projektu jsme se zabývali diskriminací lidí s různým znevýhodněním, kterým může být nejen tělesný handicap, ale i jakýkoli handicap v přeneseném slova smyslu (například neznalost cizích jazyků, dyslexie, netolerance, lenost,…). Výstupem na naší škole byla opět výstava ve vestibulu školy. Úvodní pracovní setkání, na němž se plánovány některé společné aktivity, proběhlo v Polsku. Závěrečné se uskutečnilo na naší škole a proběhlo na něm zhodnocení posledního roku i celého projektu a jeho přínos pro žáky a školy.

Na projektu se podílela většina tříd z druhého stupně a některé třídy z prvního stupně, z učitelů převážně vyučující jazyků, výtvarné výchovy, občanské a rodinné výchovy.