Nachytej ho, až udělá něco dobrého a pochval ho.

Základní škola Brno, Pavlovská 16 je moderní, tvořivá, nejen pro žáky otevřená škola.

Ve škole pracuje tým lidí, který vede a učí žáky zodpovědnosti, spolupráci a k uvědomění si důležitosti vzdělání, který rozvíjí jejich tvůrčí potenciál. Kromě tradiční formy práce pracují žáci a učitelé formou projektů, týmové práce. Prioritou školy je pečovat o příjemné klima školy, do kterého se všichni rádi vrací a na které si po letech rádi vzpomenou.

Staráme se o materiální vybavení školy – získané finanční prostředky zpětně investujeme do vybavení školy. Využíváme nejnovější IC techniku, která slouží k rozšíření výukových možností, a zkvalitnění výuky. Pracujeme také s technikou, která zabezpečuje podpůrné „Tradiční akce“ – ozvučení, monitorovaní a prezentování. Zároveň ale klademe důraz na tradiční hodnoty – učíme žáky k pokoře, toleranci a pomoci druhým, k handicapovaným spoluobčanům, minoritám i lásce k vlasti.

Již od první třídy vedeme žáky k zodpovědnosti. Chceme naše žáky naučit kultivovaně říkat pravdu o tom, co si myslí, co cítí, ne to, co „chce slyšet učitel“. Zároveň dbáme na vhodnou formu diskuze, která je věcná a nikomu neubližuje.

Naše žáky vedeme ve smyslu rčení „chybami se člověk učí“. Z hlediska rozvoje osobnosti žáka je důležité zažívat opakovaně úspěch, proto učitelé citlivě vnímají schopnosti každého žáka a umí jej pochválit za každé zlepšení v porovnání sám se sebou.

Cílem je také zkvalitnění práce se žáky se specifickými poruchami. Dbáme proto na individuální práci pedagogů a asistentů pedagoga s těmito žáky, na skupinovou i individuální práci s dětmi ve spolupráci se speciálním pedagogem, který působí ve škole.

Máme ambice se stát pro všechny otevřeným vzdělávacím a výchovným centrem obce, k čemuž je nutná aktivní spolupráce rodičů, bývalých žáků i široké veřejnosti. O aktivitách na škole proto pravidelně informujeme; chceme, aby škola byla v širším povědomí spoluobčanů, kteří tak svojí činností mohou přispívat k neustálému rozvoji školy a jejích aktivit v obci.

ZŠ Pavlovská je součástí sítě otevřených škol.