V návaznosti na dlouhodobou tradici jsme se na ZŠ Pavlovská rozhodli podpořit praktickou environmentální výchovu. Získali jsme dotaci na téma “Ekologickou výchovou poznáváme místo, kde žijeme,” která je spolufinancována Rozvojovým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2008.

Projekt nevznikl náhodou. Podnětem pro vznik projektu byly výsledky analýzy potřeb a cíle uvedené ve školním vzdělávacím programu. Jednou z hlavních myšlenek koncepce výuky na naší škole je vycházet z prostředí, které je žákům blízké – např. z okolí školy. Postupnými kroky se snažíme zbudovat kvalitní zázemí pro environmentální výchovu. Už v roce 2007 byla v rámci projektu “Rehabilitace areálu Základní školy Pavlovská 16 v Brně Kohoutovicích” částečně zbudována naučná stezka na pozemku školy věnující se biotopům v Kohoutovicích. Pro enviromentální výchovu máme k dispozici učebnu v přírodě, biotop rybníka, biotop zelinářské zahrady, skleník, školní sad a “geologickou školku”- základní druhy hornin.

I praktická environmentální výchova má na naší škole nezastupitelné místo. Žáci a učitelé se pravidelně zapojují do sběru starého papíru, plastů a baterií. Praktické zkušenosti získávají žáci prostřednictvím práce na školním pozemku, příležitostně žáci absolvují ekologické vzdělávací programy na pracovišti aplikované biologie PdF MU Lipka a ZOO Brno. ZŠ Pavlovská se mnoho let zapojuje do projektů zaměřených na ekologickou výchovu (např. Program na podporu školních parků – učeben v přírodě 2006/2007 – “Vraťme dětem přírodu”, nadace Veronica; Strom života 2006/2007 – “Školní sad,” Nadace Partnerství).

Projekt, který v tomto roce realizujeme, rozšíří naučnou stezku a v návaznosti na ni umožní vytvářet učební pomůcky a metodické listy. Do jejich tvorby se zapojí učitelé ve spolupráci s žáky naší školy a studenty Pedagogické fakulty. Materiály budou sloužit žákům k přiblížení biotopů v okolí bydliště hravou formou. Budou mít možnost vytvořit si herbář, zahrát si “člověče nezlob se” nebo domino. Memory kartičky jim pomohou zapamatovat si nejdůležitější informace, zjistí, co znají pomocí zábavných testů. To vše bude za dobrého počasí probíhat na pozemku školy a v učebně v přírodě s velkým množstvím kvalitních encyklopedií.

Projekt odráží potřebu přiblížit žákům biotopy v okolí školy. Věříme, že pokud žáci poznají přírodu, ve které žijí, bude jim bližší a její ochrana pro ně bude samozřejmostí. Náš projekt je otevřený veřejnosti. Případné milovníky přírody rádi přivítáme v našem tvůrčím společenství.