Volby do školské rady ZŠ Brno, Pavlovská 16

V pondělí 12. 1. 2015 proběhne volba zástupce zákonných zástupců do školské rady, v 17.00 – 19.00 hodin. Volební lístky budou k dispozici na místě – chodba u sborovny.Vyzývám zákonné zástupce k podání návrhů kandidátů do 8. 10. 2014. Návrhy zasílejte poštou nebo e-mailem ([email protected]), u kandidáta uveďte jméno a příjmení, trvalý pobyt, telefon, e-mailovou adresu, jméno dítěte a třídu, do které chodí.

U kandidátů potvrdí souhlas s kandidaturou volební komise, připraví volební lístky. Volba je tajná – volič označí voleného kandidáta křížkem před jménem. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, v případě rovnosti rozhoduje los. Zvolený kandidát se dnem zvolení stává novým členem školské rady (volební období trvá tři roky).

Mgr. Lumír Sedláček, ředitel školy


Informace o činnosti školské rady ze školského zákona:

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Comments are closed.