Pokyn ředitele školy k hodnocení žáků v průběhu distančního vzdělávání

Účast na distančním vzdělávání (pokud nastane) je dle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) povinná. Škola realizuje výuku výhradně přes MS Teams. Veškerá komunikace s žáky probíhá právě na této platformě, a to synchronním či asynchronním způsobem, případně jejich kombinací.

Synchronní výuka – žáci se účastní schůzek s pedagogem a na základě nich plní zadané úkoly, případně tak činí bezprostředně po jejich skončení. Tento způsob výuky je realizován především v těchto předmětech: Čj, M, Aj, Nj, Př, D, F, Z, Ch, Prv, Vl, Cčj, Cm, PI, doučování (z projektu MMB)
Asynchronní výuka – žáci se nemohou z různých důvodů schůzek zúčastnit, volí si tedy vlastní způsob a tempo plnění úkolů (řídí se však nejzazšími termíny odevzdání práce). V některých předmětech neprobíhají schůzky vůbec a učitelé zde pouze zadávají úkoly, a to vždy jednou za 14 dní. Jedná se o: Inf, Gp, Vo, Hv, Vv, Vz. (Tyto předměty budou vyučovány od 2. 11., bude-li stále nařízena distanční výuka.)

U předmětů Pč, Tv, Sa, Ka, Vdd, Bp, It nebude po dobu distančního vzdělávání realizována žádná výuka. Pro hodnocení na vysvědčení budou výhradně sloužit podklady z prezenční výuky.

Hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání žáků
Učitel v době trvání distančního vzdělávání poskytuje účinnou zpětnou vazbu. Používá k tomu především prostředky formativního hodnocení, které přinášejí žákovi informaci o tom, co ví, čemu rozumí nebo co dokáže, směruje ho k naplnění stanovených cílů). Po uzavření určitých celků učiva je možno přistoupit k ohodnocení známkou.

Hodnocení chování žáků
Chování žáků v průběhu distanční výuky se řídí Školním řádem. Žák je tedy při konání schůzek odpovědný za své jednání, které je tolerantní, partnerské, přátelské, slušné, se vzájemnou úctou a respektem. Taktéž je odpovědný za vytváření partnerského vztahu a za otevřenou i důvěrnou vzájemnou komunikaci. Pedagogický pracovník chování žáků i v tomto případě hodnotí.

Tento pokyn nabývá platnosti dnem 19. 10. 2020.

Mgr. Lumír Sedláček
ředitel školy

Comments are closed.