1. Název školy/školského zařízení
Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení školy/školského zařízení
Zřizovatelem školy je Statutární město Brno, městská část Brno-Brno se sídlem v Brně, Dominikánská 2, 601 69.

Vypsat podmínky a principy, za kterých škola provozuje svoji činnost.

Bude postačovat hypertextový odkaz na stránku, kde budou tyto informace uvedeny, jako nejlepší možnost se jeví odkaz na zřizovací listinu, kde jsou všechny informace uvedeny.

3. Organizační struktura školy/školského zařízení
Popsat vnitřní strukturu školy, tzn. popsat jednotlivé subjekty, které se podílí na rozhodování a chodu školy či školského zařízení).

Bude postačovat hypertextový odkaz na stránku, kde budou tyto informace uvedeny. Organizace školy může být popsána nebo může být vytvořeno schéma, které bude vnitřní organizace školy/školského zařízení zobrazovat.

4. Kontaktní spojení na školu/školské zařízení

Kontaktní poštovní adresa
Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace
Pavlovská 16
623 00 Brno

Adresa pro osobní návštěvu
Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace
Pavlovská 16
623 00 Brno

Úřední hodiny
ředitel: po předchozí domluvě (telefon, e-mail)
zástupkyně ředitele:po předchozí domluvě (telefon, e-mail)
hospodářka školy: 7.30 – 13.30

V období prázdnin může dojít ke změně, bližší informace a upřesnění termínů úředních hodin v době prázdnin jsou dostupné vždy v sekci aktuality.

Telefonní čísla
Kontakty na zaměstnance školy

Číslo faxu
152 235 235
Uvádí se za předpokladu, že škola nadále fax používá.

Adresa internetové stránky
www.zspavlovska.cz

Adresa e-podatelny
[email protected]

Další elektronické adresy
ID datové schránky: dapc2yh

5. Bankovní spojení
Č. účtu: 45431621/0100

6. IČ
44994036

7. DIČ
CZ44994036

8. Dokumenty školy/školského zařízení

Seznam hlavních dokumentů
www.zsbrno.cz/dokumety

Uvést hypertextové odkazy na hlavní dokumenty školy/školského zařízení (školní vzdělávací program, školní řád, směrnice školy atd.)

Rozpočet
Rozpočet je přístupný na webových stránkách Městské části Brno-Brno v sekci rozpočet.

Uvést místo, kde je možné rozpočet příspěvkové organizace nalézt, nebo uvést hypertextový odkaz, který odkáže na příslušné internetové stránky (stránky městských částí).

9. Žádosti o informace
Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud má škola/školské zařízení vytvořenou směrnici upravující svobodný přístup k informacím, uvede hypertextový odkaz na stránku, kde se směrnice nachází.

Pokud se škola/školské zařízení řídí směrnicí, kterou vytvořil jiný subjekt (např. městská část), uvede hypertextový odkaz na stránku, kde se směrnice nachází.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu uvedenou v sekci Kontaktní spojení nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy.

Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud má škola/školské zařízení vytvořenou směrnici upravující svobodný přístup k informacím, uvede hypertextový odkaz na stránku, kde se směrnice nachází.

Pokud má škola/školské zařízení vytvořenou směrnici upravující příjem žádostí a dalších podání, uvede hypertextový odkaz na stránku, kde se směrnice nachází.

Může se uvést odkaz na stránky městské části, které upravují postup při podávání žádostí a dalších podání.

11. Opravné prostředky
Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a

Pokud má škola/školské zařízení vytvořenou směrnici upravující příjem žádostí a dalších podání a směrnici o svobodném přístupu k informacím, uvede hypertextový odkaz na stránku, kde se směrnice nachází.

12. Formuláře
www.zspavlovska.cz/formulare-zadosti

13. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací
Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud má škola/školské zařízení vytvořenou směrnici upravující příjem žádostí a dalších podání a směrnici o svobodném přístupu k informacím, uvede hypertextový odkaz na stránku, kde se směrnice nachází.

Může se uvést odkaz na stránky městské části, které upravují postup při podávání žádostí o poskytnutí informací, popřípadě postup při podávání žádostí a dalších podání.

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na sekretariátu školy.

Předpisy můžete také nalézt v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje Ministerstvo vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).

Uvést hypertextový odkaz na stránky, které obsahují text předpisů (např. odkaz na Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv vedenou Ministerstvem vnitra).

Vydané právní předpisy
www.zsbrno.cz/dokumenty

Uvést odkaz na směrnice a postupy vydané školou/školským zařízením.

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný  0,50,- Kč
Formát A4 oboustranný   1,- Kč
Formát A3 jednostranný  2,- Kč
Formát A3 oboustranný  2,50,- Kč

Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na černobílé tiskárně  0,50,- Kč
Formát A3 na černobílé tiskárně  2,- Kč
Formát A4 na barevné tiskárně  5,- Kč

Kopírování na datové nosiče

CD, DVD  10,- Kč/ks
Vlastní flash disk, CD, DVD  bezplatné
Druhopis vysvědčení, tisk, opis, stejnopis vysvědčení.  100,- Kč/ks

Náklady na odeslání informací žadateli

Poštovné, telekomunikační a jiné poplatky  le platných tarifů České pošty

Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hodinu a dále za každou další započatou hodinu  150,- Kč/hod

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy  bezplatné

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

Může se uvést také hypertextový odkaz na sazebník úhrad za poskytování informací, popřípadě na směrnici o svobodném přístupu k informacím, která bude sazebník úhrad obsahovat.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16. Licenční smlouvy
Škola/školské zařízení nemá licenční smlouvy.

17. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční   zprávy   se   uvádějí   nejméně   za   dva   poslední   roky.   Výroční zpráva   za   předcházející   kalendářní   rok   se   zveřejňuje do   1.   března   běžného   roku.

Uvést jako hypertextový odkaz na stránky s uvedenými informacemi.

Vzor výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva Základní školy Brno, Brněnská 1, příspěvkové organizace o poskytování informací za rok 2017

Na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, předkládá Základní škola Brno, Brněnská 1, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt podle uvedeného zákona, souhrnnou zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2017.

1. Počet podaných žádostí o informace 0
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
4. Opis rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled výdajů 0
5. Poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
6. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

V Brně dne 18. 2. 2018

Ředitel školy