Aktuální informace k zápisu do ZŠ

Zápis dětí pro školní rok 2023/2024 proběhne prezenčně, tedy za fyzické přítomnosti dětí, a to v těchto dnech:

  • pátek 21. 4. 2023,  13:00–17:00 hod.
  • sobota 22. 4. 2023, 9:00–11:00 hod.

Předpokládáme otevření 2 prvních tříd, ale v případě velkého množství uchazečů jsme připraveni otevřít i třetí první třídu.

Vážení rodiče a zákonní zástupci, postupujte, prosím, podle následujících kroků:

  1. Dítě zaregistrujte do systému www.zapisdozs.brno.cz, poté žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vytiskněte a k zápisu si jej přineste s sebou.  Není-li možné registraci zadat nebo žádost vytisknout, vyřešíme vše na místě.
  2. Vyberte si vhodný termín v rezervačním systému. Jsou-li všechna rezervační místa obsazena, přijďte v čase, kdy se vám to hodí. Pro tyto případy máme připraveno jedno stanoviště navíc.
  3. Dostavte se k zápisu s dítětem, vytištěnou a podepsanou žádostí, s rodným listem dítěte a svým občanským průkazem (případně s dokladem od soudu o právu zastupovat dítě, nebo pokud má dítě jiné trvalé bydliště než rodič, s potvrzením o trvalém bydlišti dítěte).
Údaje pro školní matriku (vhodné přinést k zápisu): PDF / DOC

 

Odklad školní docházky

Postupujte stejným způsobem jako u žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud kvůli současné situaci nebudete moci doložit vyjádření (doporučení) obou odborníků (psychologa z pedagogicko-psychologické poradny, klinického psychologa nebo praktického lékaře), dodáte je v nejbližším možném termínu.

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do ZŠ Brno, Pavlovská 16, p. o.

Ředitel Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace stanovil níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku této základní školy k plnění povinné školní docházky.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu žáka) v MČ Brno-Kohoutovice v příslušném školském obvodu ZŠ Brno, Pavlovská 16.
  2. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu žáka) v MČ Brno-Kohoutovice z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Brno, Pavlovská 16.
  3. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu žáka) v MČ Brno-Kohoutovice z jiného školského obvodu.
  4. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu žáka) mimo MČ Brno-Kohoutovice, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Brno, Pavlovská 16.
  5. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu žáka) mimo MČ Brno-Kohoutovice.

Stanovení pořadí
Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění kritérií od bodu 1. k bodu 5.

Poznámky
V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů, nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Comments are closed.