Aktuální informace k zápisu do ZŠ

Zápis dětí pro školní rok 2024/2025 proběhne za fyzické přítomnosti dětí, a to v těchto dnech:

 • pátek 26. 4. 2024             13:00–17:00 hod.
 • sobota 27. 4. 2024           9:00–11:00 hod.

Předpokládáme otevření 2 prvních tříd, ale v případě velkého množství uchazečů jsme připraveni otevřít i třetí první třídu.

Vážení rodiče a zákonní zástupci, postupujte, prosím, podle následujících kroků:

 1. Dítě zaregistrujete do systému www.zapisdozs.brno.cz, poté žádost o přijetí k základnímu vzdělávání vytisknete a k zápisu si jej přinesete s sebou.  Není-li možné registraci zadat nebo žádost vytisknout, vyřešíme vše na místě.
 2. Vyberete si vhodný termín v rezervačním systému. Jsou-li všechna rezervační místa obsazena, přijdete v čase, kdy se vám to hodí. Pro tyto případy máme připraveno jedno stanoviště navíc.
 3. Dostavíte se k zápisu s dítětem, vytištěnou a podepsanou žádostí, s rodným listem dítěte a svým občanským průkazem (případně s dokladem od soudu o právu zastupovat dítě, nebo pokud má dítě jiné trvalé bydliště než rodič, s potvrzením o trvalém bydlišti dítěte).

Odklad školní docházky

Postupujete stejným způsobem jako u žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, avšak místo žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přinesete s sebou následující dokumenty:

 1. žádost o odklad povinné školní docházky
 2. doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 3. doporučení odborného lékaře (nejčastěji pediatr) či klinického psychologa

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do ZŠ Brno, Pavlovská 16, p. o.

Ředitel Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace stanovil níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku této základní školy k plnění povinné školní docházky.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu žáka) v MČ Brno-Kohoutovice v příslušném školském obvodu ZŠ Brno, Pavlovská 16.
 2. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu žáka) v MČ Brno-Kohoutovice z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Brno, Pavlovská 16.
 3. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu žáka) v MČ Brno-Kohoutovice z jiného školského obvodu.
 4. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu žáka) mimo MČ Brno-Kohoutovice, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Brno, Pavlovská 16.
 5. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu žáka) mimo MČ Brno-Kohoutovice.

Stanovení pořadí
Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění kritérií od bodu 1. k bodu 5.

Poznámky
V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů, nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Comments are closed.